See English Version

    داوری زودهنگام مقالات


    تمامی مقالات همایش حداکثر تا 10 روز پس از ارسال داوری خواهند شد. تاریخ داوری اعلام شده در صفحه اصلی حداکثر زمان داوری آخرین مقاله ارسالی کل همایش می باشد

    اگر می خواهید داوری مقاله حداکثر در 72 ساعت پس از ارسال انجام شود در پنل کاربری و در قسمت پیامها/سوال ها درخواست خود را ثبت نمایید